ข้อปฏิบัติรายละเอียดของข้อปฏิบัติ มีดังนี้


ก) ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อ สื่อสารใด ๆ โดยพี่เลี้ยงประจำแต่ละศูนย์จะเก็บรวบรวมมือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ไว้ ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จนกระทั่งจะอนุญาตให้ใช้งานได้อีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
ข) ให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย โดยที่ไม่สามารถบันทึกสูตรการคำนวณใด ๆ  นอกจากนั้นให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเองมาให้พร้อมเพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน 
ค) เตรียมชุดนักเรียนมาให้เพียงพออย่างน้อย จำนวน 4 ชุด ซึ่งต้องใช้ในวันพิธีเปิด-ปิด วันที่สอบภาคทฤษฎี และวันที่สอบภาควิเคราะห์ข้อมูล วันละ  1 ชุด  ส่วนชุดลำลองใช้ในวันอื่น ๆ ได้
ง) สำหรับนักเรียนที่มีโรคประจำตัว ขอให้นำยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย และหากมีเหตุสุดวิสัยใด  เช่นป่วยกระทันหัน ขอให้แจ้งพี่เลี้ยงประจำแต่ละศูนย์ได้ทราบ
จ) ทางเจ้าภาพฯ จะจัดทำประกันชีวิตคุ้มครองเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น โดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:00 น. จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น. ดังนั้นขอให้แต่ละศูนย์มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบการประกันชีวิต นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดข้างต้นเอง
ฉ) ของมีค่าต่าง ๆ เช่น Notebook, tablet ฯลฯ  หากสูญหายในระหว่างกิจกรรมการแข่งขันฯ ทางเจ้าภาพฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ เพราะฉะนั้นขอความกรุณานักเรียนทุกคนจากแต่ละศูนย์ฯ อย่านำของมีค่าติดตัวมาด้วย